REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 24.PL

§ 1 Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy.
 3. Usługodawca może wydawać i stosować szczegółowe regulaminy dotyczące określonych usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu.

§ 2 Definicje

W Regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. „Informacja Handlowa” – oznacza informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy;
 2. „Pomoc” – oznacza wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności Serwisu oraz poszczególnych Podserwisów;
 3. „Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.);
 4. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;
 5. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, do którego prawa przysługują Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem domenowym: www.24.pl. W ramach Serwisu mogą funkcjonować tzw. Podserwisy tematyczne;
 6. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usługi, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Serwisu i Podserwisów;
 7. „Treść Serwisu” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje dostarczone przez Usługodawcę i prezentowane przez niego w ramach Serwisu oraz poszczególnych Podserwisów. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż Wypowiedzi wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu;
 8. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie;
 9. „Usługa” – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu;
 10. „Usługodawca” – oznacza spółkę Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738 Warszawa, przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 113-01-55-210 REGON 011823316.
 11. „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.);
 12. „Użytkownik” – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, kopiujący, wyświetlający strony Serwisu lub w inny sposób korzystający ze stron Serwisu. Użytkownikami mogą być:
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie),
  2. osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13 i 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) oraz nie mające zdolności do czynności prawnych (tj. osób poniżej 13 roku życia za które czynności prawnej dokonali ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie), ponoszący odpowiedzialność za działania takiego Użytkownika);
  3. inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów.
 13. „Wypowiedź” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, w szczególności prezentowane w ramach Serwisu lub poszczególnych Podserwisów, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji. W szczególności za Wypowiedzi uznaje się wszelkie komentarze, opinie, treści oraz linki odsyłające do innych stron internetowych lub innych serwisów.

§ 3 Rodzaj i Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu na indywidualne żądanie Użytkownika do Serwisu w czasie dowolnie przez niego wybranym, w tym również Wypowiedzi zamieszczonych w Serwisie, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL.
 2. Usługa świadczona jest bezpłatnie. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia nowych usług, w szczególności do wprowadzenia nowego rodzaju usług w Serwisie świadczonych za wynagrodzeniem.

§ 4 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do Serwisu lub jakiejkolwiek strony Podserwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 3. Podjęcie czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 5 Podstawowe Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystając z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu;
  2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet;
  3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek usług świadczonych w ramach Serwisu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszających prawa osób trzecich;
  4. niewykorzystywania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej chyba, że uzyskał na to uprzednią zgodę Usługodawcy;
  5. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich;
  6. nieprzesyłania innym Użytkownikom jakichkolwiek Informacji Handlowych, bez uzyskania uprzedniej zgody adresata Informacji Handlowej;
  7. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Użytkownika, w tym w związku z Wypowiedziami wprowadzonymi i prezentowanymi przez Użytkownika, w szczególności roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych innych osób, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik wyraża zgodne na opatrywanie przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników wprowadzonych przez niego Wypowiedzi innymi Wypowiedziami, a także zamieszczania przez Usługodawcę oraz inne podmiot odnośników prowadzących z innych serwisów internetowych bezpośrednio do zamieszczonych przez niego Wypowiedzi.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych), w tym również do prezentacji takich materiałów równocześnie z wprowadzonymi przez niego Wypowiedziami, a także do opatrywania wprowadzonych przez niego Wypowiedzi różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzącymi zarówno od Usługodawcy jak również osób trzecich,

§ 6 Treść Serwisu

 1. Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie oraz Podserwisach materiały informacyjne, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne oraz Pomoc służą wyłącznie celom informacyjnym.
 2. Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego chyba, że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej. Usługodawca nie jest w jakikolwiek sposób związany informacjami zawartymi w Treści Serwisu chyba, że w treści takiej informacji wyraźnie i jednoocznie zastrzeżono inaczej.
 3. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie działalności Serwisu i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych), w tym również do prezentacji takich materiałów równocześnie z wprowadzonymi przez niego Wypowiedziami, a także do opatrywania wprowadzonych przez niego Wypowiedzi różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzącymi zarówno od Usługodawcy jak również osób trzecich.

§ 7 Zakaz Działań Bezprawnych

 1. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Użytkownik nie może zamieszczać Wypowiedzi o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie może prezentować w ramach Serwisu jakichkolwiek Wypowiedzi:
  1. naruszających prawo, w szczególności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważane powszechnie za wulgarne lub obraźliwe;
  2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
  3. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników;
  4. naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
  5. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego  lub naruszenia praw innych osób, albo  mogących stanowić pomoc przy popełnieniu czynu zabronionego lub naruszeniu praw innych osób;
  6. stanowiących oprogramowanie komputerowe służące do obchodzenia zabezpieczeń technicznych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
  7. stanowiących oprogramowanie komputerowe mogące służyć do włamań komputerowych, bezprawnego uzyskania informacji przekazywanych w sieciach informatycznych, zakłócenia pracy systemów informatycznych lub uniemożliwiającego przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych w systemach informatycznych, a także służącego do bezprawnego niszczenia danych (w tym wszelkiego rodzaju wirusów, „koni trojańskich itp.”);
  8. zawierających Informacje Handlowe, reklamy lub jakiekolwiek ogłoszenia o charakterze komercyjnym.
 2. Użytkownik wprowadzając Wypowiedz do Serwisu oświadcza, iż:
  1. w przypadku, gdy dana Wypowiedź lub jej fragment stanowi utwór lub/i przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu Prawa Autorskiego, to jest on twórcą takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych) oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych) na polach eksploatacji umożliwiających jej wprowadzenie, przechowanie i prezentację w Serwisie;
  2. w przypadku, gdy dana Wypowiedź lub jej fragment stanowi dobro chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa lub też przedmiot praw własności przemysłowej, to posiada on stosowne uprawnienie na eksploatację takiego dobra w zakresie pozwalającym na jego wprowadzenie, przechowywanie i prezentację w Serwisie;
  3. posiada zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienia wizerunku oraz wszelkich danych osobowych znajdujących się w ramach danej Wypowiedzi wprowadzonych prezentowanych w ramach Serwisu;
  4. wyraża zgodę na oznaczenie wprowadzonych przez niego Wypowiedzi przyjętym przez niego pseudonimem (nickiem).
 3. Usługodawca uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu (blokady dostępu) do poszczególnych Wypowiedzi wprowadzonych przez Użytkownika do  Serwisu wg własnego uznania.

§ 8 Warunki Techniczne

Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. dostęp do Internetu,
 2. posiadanie urządzenia końcowego,
 3. możliwość korzystania w niektórych przypadkach z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).

§ 9 Własność Intelektualna

 1. Usługodawcy przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§ 10 Ochrona Prywatności

 1. Usługodawca gwarantuje Użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Usługodawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. W ramach świadczenia niektórych usług, Usługodawca zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi.
 4. Usługodawca gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej usługi;
  2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

§ 11 Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzonych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik

 1. Usługodawca informuje o zagrożeniach, które identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2.  możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;
  3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
  4.   możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
  5. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;
  6. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
  7. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego
 2. Usługodawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w informacji o cookies zamieszczonej pod adresem: http://www.bankier.pl/gfx/polityka_plikow_cookies.pdf.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność Treści Serwisu, jak również za ich przydatność do działań podejmowanych przez Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na ryzyko i koszt Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika Treści Serwisu, w tym w szczególności za skutki podejmowanych na tej podstawie decyzji, jak również z tytułu szkód poniesionych w wyniku wykorzystania Treści Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników, nawet w przypadku, gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega, że Wypowiedzi Użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów i opinii Usługodawcy.

§13 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1. niewykonania Usługi, lub
  2. nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja wymaga:
  1. formy pisemnej, albo
  2. formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: bok@firma.gg.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko osoby składającej,
  2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 15 (piętnaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

 § 14 Postanowienia Końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą zamieszczenia (udostępnienia) Regulaminu w nowym (zmienionym) brzmieniu w Serwisie lub w innym terminie określonym przez Usługodawcę. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy.
 3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.